فهرست نمایندگان و نواب رئیس در استان ها

(ترتیب بر اساس حروف الفبا)

استان آذربایجان شرقی

نماینده : اصغر حمدی

نائب رئیس بانوان : نسترن محمدزاده

استان آذربایجان غربی

نماینده: میثم محمدلو

نائب رئیس بانوان: درفشی

استان اردبیل

نماینده: یاور محمودی

نائب رئیس بانوان: مطهره محجوب

استان اردبیل

نماینده: یاور محمودی

نائب رئیس بانوان: مطهره محجوب

استان اصفهان

نماینده: مرتضی کریم زاده

نائب رئیس بانوان:

استان البرز

نماینده: مهدی روزبهمن

نائب رئیس بانوان: زهرا رضایی

استان ایلام

نماینده:

نائب رئیس بانوان:

استان بوشهر

نماینده: بهمنی

نائب رئیس بانوان:

استان تهران

نماینده: حبیب خانی

نائب رئیس بانوان: ستاره موسوی

استان چهارمحال و بختیاری

نماینده: بازعلی روغنی

نائب رئیس بانوان:

استان خراسان جنوبی

نماینده:

نائب رئیس بانوان:

استان خراسان رضوی

نماینده: بهنام صالحی

نائب رئیس بانوان:

استان خراسان شمالی

نماینده:

نائب رئیس بانوان:

استان خوزستان

نماینده: شعیاپور

نائب رئیس بانوان: رضایی

استان زنجان

نماینده: حمید فرزانه مراد

نائب رئیس بانوان: معظمه محمدی

استان سمنان

نماینده:

نائب رئیس بانوان:

استان سیستان و بلوچستان

نماینده: حمیدرضا سراوانی

نائب رئیس بانوان: سارا مشتاقی

استان فارس

نماینده: شبنم دارم

نائب رئیس بانوان:

استان قزوین

نماینده: علی قاسمی

نائب رئیس بانوان: زهرا کاوندی

استان قم

نماینده: حمید کریمی

نائب رئیس بانوان: قبادی

استان کردستان

نماینده: نرگس اکبری

نائب رئیس بانوان:

استان کرمان

نماینده: فاسم مظفری

نائب رئیس بانوان: فاطمه رحمانی

استان کرمانشاه

نماینده: تورج ساسانی

نائب رئیس بانوان: معصومه عباسی

استان کهگیلویه و بویراحمد

نماینده:

نائب رئیس بانوان:

استان گلستان

نماینده:

نائب رئیس بانوان:

استان گیلان

نماینده: مظاهر جعفری

نائب رئیس بانوان: سیما معتمد

استان لرستان

نماینده:

نائب رئیس بانوان:

استان مازندران

نماینده: علی نظری

نائب رئیس بانوان: ندا علوی

استان مرکزی

نماینده:

نائب رئیس بانوان:

استان هرمزگان

نماینده:

نائب رئیس بانوان:

استان همدان

نماینده: جواد کریمی

نائب رئیس بانوان: خدری

استان یزد

نماینده: ابوالحسنی

نائب رئیس بانوان: زارع